1399/03/24
همایش کشوری آموزش علوم پزشکی، جشنواره آموزشی شهید مطهری، جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزش علوم پزشکی

به دﻧﺒﺎل وﻗﻮع ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮی ﻛﺮوﻧﺎ و ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ اﻓﺘﺎدن ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ ﺑﻪ ﺗﻴﺮ ﻣﺎه و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺗﺪاوم ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋه ﭘﺴﺎﻛﺮوﻧﺎ، راﻳﺰﻧﻲ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای اﺗﺨﺎذ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔﺰاری اﻳﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ، ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری و ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﻨﻮات ﻗﺒﻞ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ .ﭘﺲ از  ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎی ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺎﻻت مختلف و راﻳﺰﻧﻲ ﺑﺎ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻤﺎﻳﺶ، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻤﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻛﺸﻮری آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺳﻴﺰدﻫﻤﻴﻦ ﺟﺸﻨﻮاره آﻣﻮزﺷﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮی و دوﻣﻴﻦ ﺟﺸﻨﻮاره داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ اﻳﺪه ﻫﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ در روزﻫﺎی ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮم ﺗﻴﺮ ﻣﺎه  1399 و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ ﺷﻌﺎر "ﻫﻤﺎﻳﺸﻲ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻣﺠﺎزی در ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮی کرونا" برگزار شود. در اﻳﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺎﻳﺶ در ﻳﻚ ﻧﻤﺎی ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:

ﺟﻤﻌﻪ  20 تیر ماه: ﺳﻴﺰدﻫﻤﻴﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻛﺸﻮری ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮی

شنبه 21 ﺗﻴﺮ ﻣﺎه: ﻛﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﭘﻴﺶ از ﻫﻤﺎﻳﺶ  +ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﻴﻪ ﻫﻤﺎﻳﺶ و اﺧﺘﺘﺎﻣﻴﻪ ﺟﺸﻨﻮاره ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮی

یکشنبه 22 ﺗﻴﺮ ﻣﺎه: ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻛﺸﻮری و ﺟﺸﻨﻮاره ایده های ﻧﻮآوراﻧﻪ

دوﺷﻨﺒﻪ 23 تیر ماه: ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻛﺸﻮری + اﺧﺘﺘﺎﻣﻴﻪ ﻫﻤﺎﻳﺶ و ﺟﺸﻨﻮاره ایده های ﻧﻮآوراﻧﻪ

ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻠﻴﻪ روﻳﺪادﻫﺎی ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻔﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻳﺎ اراﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺗﻬﺮان و ﺻﺮﻓﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺠﺎزی ﺑﺮﮔﺰار  می شود. ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم  ﺷﺮﻛﺖ در ﻫﻤﺎﻳﺶ(registration) و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎﻳﺶ  می ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺴﻠﻤﺎ ﭘﻴﺎده ﺳﺎزی اﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ دﺷﻮار ، ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ ﺗﺮ از اﺗﺨﺎذ آن اﺳﺖ و از ﻫﻤﻴﻦ رو ﻛﻠﻴﻪ ﻫﻤﻜﺎران دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ در ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻼش زﻳﺎدی را ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ روﻳﺪاد ﺑﺰرگ ﻋﻠﻤﻲ و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻻزم ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ آن در روزﻫﺎی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ.

اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه  ﺑﺮﮔﺰاری روﻳﺪادﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎﻳﺖ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﻪ آدرس  www.ichpe.org بارگذاری می گردد.

تعداد بازدید:
219
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
آدرس: استان فارس - شهرستان آباده - ابتدای بلوار بوعلی - ساختمان انتهایی شبکه بهداشت و درمان - دانشکده پرستاری حضرت زهرا (س)
کد پستی:7391983688
تلفن:
987144361280+
 987144349592+
پست الکترونیک: abadnurse@sums.ac.ir
شبکه های اجتماعی:
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشکده پرستاری حضرت زهرا(س) شهرستان آباده می باشد.
افراد https://www.sums.ac.ir
Powered by DorsaPortal