آئين نامه انتخاب و معرفي دانشجوي نمونه

به منظور شناسايي و معرفي الگوي مناسب دانشجويي، افزايش مراتب معنوي و تشويق دانشجويان در پايبندي به هويت ملي و گسترش اصول و ارزشهاي اسلامي و اخلاق حرفه اي و با هدف افزايش تحرك ، نوآوري و شادابي اجتماعي و شناسايي استعدادهاي برتر علمي فرهنگي در بين دانشجويان، آيين نامه انتخاب و معرفي دانشجوي نمونه تدوين مي گردد.

ماده 1: تعاريف
دانشجوي نمونه: فردي است كه به لحاظ ويژگي هاي علمي فرهنگي ، اجتماعي و رعايت شئون دانشجويي سرآمد دانشجويان ديگر باشد، اين دانشجويان به لحاظ سطح انتخاب به دو دسته تقسيم ميشوند:
الف: دانشجوي نمونه دانشگاهي: به دانشجويي اطلاق مي گردد كه در سطح دانشگاه بالاترين امتياز را حسب گروه تخصصي و مقطع تحصيلي در ميان شركت كنندگان دانشگاه محل تحصيل خود كسب و به عنوان دانشجوي نمونه همان دانشگاه انتخاب و معرفي مي شود.
ب: دانشجوي نمونه كشور: به آندسته از دانشجويان نمونه دانشگاهي اطلاق ميگردد، كه بواسطه كسب بالاترين امتياز در گروه و مقطع توسط دانشگاه مدارك آنان براي ارزيابي به وزارتين ارسال و در هيات هاي داوري وزارتين مورد ارزيابي و به لحاظ كسب بالاترين امتياز در گروه تخصصي و مقطع تحصيلي در ميان شركت كنندگان، توسط معاونتهاي دانشجويي/ آموزشي وزارتين به عنوان دانشجوي نمونه كشوري معرفي ميگردند.
ج: ويژگي هاي فرهنگي و اجتماعي: شامل فعاليت هاي ايثارگري ، قرآني ، اجتماعي، سياسي ، ورزشي، هنري و ادبي
د: ويژگي هاي علمي: شامل فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي
ه: شئون دانشجويي: شامل رعايت ضوابط و مقررات، رفتار، اخلاق، مسئوليت پذيري، اعتقادات ديني و مذهبي
و: وزارتين: هر يك از وزارتخانه هاي علوم تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي .
ز: دانشگاه: هر يك از دانشگاهها، پژوهشگاهها و دانشكده ها و پژوهشكده هاي مستقل، مراكز موسسات و مجتمع هاي آموزش عالي مستقل اعم از دولتي و غير دولتي
ح: گروه تخصصي: شامل گروههاي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي، علوم پايه پزشكي و بهداشت، كشاورزي و دامپزشكي فني مهندسي، هنر ، علوم پايه و علوم انساني مي گردد.

ماده 2: شرايط شركت كنندگان
دانشجوياني كه حداقل يك نيمسال تحصيلي را با معدل كل در هر يك از مقاطع كارداني، كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي پيوسته(16). كارشناسي ارشد(17) دكتراي حرفه اي (16) و دكتراي تخصصي Ph.D (17) و دكتري تخصصي باليني (15) گذرانده باشند ميتوانند در اين رقابت شركت نمايند.
 
تبصره1: دانشجوياني كه تا پايان شهريور ماه هر سال دانش آموخته مي شوند مي توانند در همان سال در اين رقابت شركت نمايند.
تبصره 2: هر دانشجو در هر مقطع يكبار مي تواند بعنوان دانشجوي نمونه كشوري انتخاب شود.
تبصره 3: داشتن حداقل معدل كل و كسب حداقل امتياز از بخشهاي پژوهشي، فرهنگي،‌اجتماعي و شئون دانشجويي ( صرفاً از رديف اول و دوم) براي شركت در اين رقابت الزامي است.
تبصره 4: دانشجويان داراي سابقه محكوميت در شوراي انضباطي دانشگاه و يا مراجع قانوني ذيربط امكان شركت در اين رقابت را ندارند.
تبصره5: ارائه تائيديه براي كليه فعاليتهاي علمي و فرهنگي،‌اجتماعي ضروري است و صرفاً فعاليتهاي صورت گرفته در مقطع فعلي دانشجو ملاك محاسبه و امتياز مي باشد.
تبصره6: ارايه مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي يا معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه / تحقيقات و فناوري وزارتين و گواهي در دست چاپ بودن از انتشارات براي كليه تاليفات ترجمه و يا گردآوري ضروري است.
تبصره 7: مدارك دانشجويان برحسب گروه تخصصي و مقطع مورد رسيدگي قرار مي گيرد.

 
ماده 3: نحوه محاسبه امتيازات:
 
مقطع تحصيلي
علمي
فرهنگي و اجتماعي
حداكثر – حداقل
شئونات
حداكثر - حداقل
جمع
آموزشي
المپيادهاي علمي
پژوهشي
حداكثر - حداقل
كارداني و كارشناسي ناپيوسته
42
2-0
25-4
25-10
5-2
100
كارشناسي پيوسته
38
2-0
30-6
25-10
5-2
100
كارشناسي ارشد ناپيوسته
28
2-0
30-15
25-10
5-2
100
دكتراي حرفه اي و كارشناسي ارشد پيوسته
پزشكي
داروسازي
دندانپزشكي
دامپزشكي
44
2-0
25-10
25-10
5-3
100
كارشناسي ارشد پيوسته
28
1-0
30-10
25-10
5-3
100
دكتراي تخصصي
Ph.D
12
-
48-10
60-15
10-5
100
باليني
20
-
30-10
30-15
10-5
100

 
ماده 4: نحوه محاسبه امتياز بخش علمي
1-4- آموزشي: از مجموع امتياز آموزشي، بخشي به معدل كل واحدهاي گذرانده اختصاص و بخش ديگر به معدل هر نيمسال تحصيلي دانشجو براساس جدول زير تعلق مي گيرد. در صورتي كه واحدها زودتر از سنوات تعيين شده اتمام يابد به نيمسال باقيمانده، امتياز بالاترين معدل نيمسال تعلق ميگيرد.
         
 


كارداني و كارشناسي ناپيوسته
معدل كل واحدهاي گذرانده
امتياز25
نحوه محاسبه – امتياز
( 13- معدل)×5
معدل نيمسالهاي تحصيلي
8 امتياز براي 4 نيمسال
معدل در هر نيمسال
امتياز
17-16
18-1/17
19-1/18
20-1/19
75/0
1
5/1
2
 
كارشناسي پيوسته
معدل كل واحدهاي گذرانده
 امتياز30
نحوه محاسبه – امتياز
( 14- معدل)×5
معدل نيمسالهاي تحصيلي
8 امتياز براي 8 نيمسال
معدل در هر نيمسال
امتياز
17-16
18-1/17
19-1/18
20-1/19
25/0
5/0
75/0
1
 
كارشناسي ارشد ناپيوسته
معدل كل واحدهاي گذرانده
 امتياز21
نحوه محاسبه – امتياز
( 16- معدل)×6
معدل نيمسالهاي تحصيلي
4 امتياز براي 4 نيمسال
معدل در هر نيمسال
امتياز
18-17
19-1/18
20-1/19
5/0
75/0
1
 
كارشناسي ارشد پيوسته
معدل كل واحدهاي گذرانده
 امتياز20
نحوه محاسبه – امتياز
( 15- معدل)×4
معدل نيمسالهاي تحصيلي
18 امتياز براي 12 نيمسال
معدل در هر نيمسال
امتياز
18-17
19-1/18
20-1/19
75/0
1
5/1
 
دكتراي حرفه اي
معدل كل واحدهاي گذرانده
 امتياز24
نحوه محاسبه امتياز
( 16- معدل)×6
معدل نيمسالهاي تحصيلي
15 امتياز براي 10 نيمسال
معدل در هر نيمسال
امتياز
17-1/16
18-1/17
19-1/18
20-1/19
75/0
1
25/1
5/1

ساير امتيازات آموزشي دكتراي حرفه اي
نوع آزمون
عنوان
امتياز حداكثر (4-1 امتياز)
 
 
پزشكي
داروسازي و دندانپزشكي
دامپزشكي
جامع علوم پايه كشوري
اول
2
2
-
دوم تا چهارم
5/1
5/1
-
پنجم تا هفتم
1
1
-
هشتم تا دهم
5/0
5/0
-
جامع پيش كارورزي كشوري
اول
2
-
-
دوم تا چهارم
5/1
-
-
پنجم تا هفتم
1
-
-
هشتم تا دهم
5/0
-
-
جامع پيش كارورزي دانشگاهي
اول
1
-
4
دوم
5/0
-
2
سوم
25/0
-
2
جامع علوم پايه دانشگاهي
اول
1
2
-
دوم
5/0
5/1
-
سوم
25/0
1
4
سقف امتياز
4
4
4
    
 
دكتراي تخصصي Ph.D
معدل كل واحدهاي گذرانده امتياز9
نحوه محاسبه امتياز
( 17- معدل)×3
معدل نيمسالهاي تحصيلي
3 امتياز براي 3 نيمسال
معدل در هر نيمسال
امتياز
18-17
19-1/18
20-1/19
5/0
75/0
1
 
دكتراي تخصصي باليني
نمره كتبي ارتقاء هر سال
حداكثر 15 امتياز براي 4 سال
نمره در هر سال
امتياز
100-95
75/0
110-100
1
120-110
2
135-120
5/2
150-135
75/2
نمره شفاهي ارتقاء هر سال
حداكثر 15 امتياز براي 4 سال
نمره در هر سال
امتياز
100-95
75/0
110-100
1
120-110
2
135-120
5/2
150-135
75/2
v    با افزايش سنوات  سقف تحصيلي حداكثر تا سقف 30امتياز محاسبه خواهدشد.

2-4 المپيادهاي علمي
المپيادهاي علمي
عنوان
امتياز
اول
2
دوم
5/1
سوم
1
 
             
3-4-پژوهشي
تبصره 1: كليه فعاليت هاي بخش پژوهشي بايد مرتبط با رشته و مقطع تحصيلي دانشجو باشد.
تبصره2: كليه فعاليتهاي پژوهشي كه بصورت مشترك با اساتيد دانشگاه صورت گرفته است انفرادي محسوب و داراي امتياز انفرادي مي باشد.
تبصره3: در صورتيكه فعاليتهاي پژوهشي دانشجو بيشتر از سقف تعيين شده پژوهشي باشد تا سقف 10 امتياز به عنوان امتياز ترجيحي به مجموع امتياز اين بخش آنان قابل افزايش خواهد بود.

الف: مقالات
تبصره: حداكثر امتياز بخش مقالات سي درصد امتياز بخش پژوهشي متناسب هر مقطع مي باشد/
1-3-4- چاپ هر مقاله در مجلات نمايه شده معتبر خارجي و مجلات داراي امتياز علمي و پژوهشي.
تعداد نويسنده يا نويسندگان
امتياز
يك تا دو نفره
5
بيشتر از 2 نفر
4
 
2-3-4- چاپ هر مقاله در ساير مجموعه هاي معتبر علمي ترويجي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي داخل كشور و مجلات علمي تخصصي.
تعداد نويسنده يا نويسندگان
امتياز
يك تا دو نفره
2
بيشتر از 2 نفر
2

 
2-3-4- ارائه يا چاپ مقاله( سخنراني، پوستر) در كنفرانس ها و مجامع علمي بين المللي و داخلي
تعداد نويسنده يا نويسندگان
امتياز
يك تا دو نفره
2
بيشتر از 2 نفر
5/1
 
ب- فعاليت هاي تحقيقاتي
تبصره: حداكثر امتياز بخش فعاليتهاي تحقيقاتي سي درصد امتياز بخش پژوهشي متناسب هر مقطع مي باشد.
            
فعاليت و همكاري  در هر طرح تحقيقاتي مصوب دانشگاه، طرح هاي ملي و تحقيقات كاربردي
نحوه اجرا
سقف امتياز
كارداني
كارشناسي
كارشناسي ارشد ناپيوسته
دكتراي حرفه اي و كارشناسي ارشد پيوسته
دكتراي تخصصي Ph.D و دكتري باليني
مجري مستقيم
4
5
7
7
10
همكاري در طرح
2
3
4
4
6

تبصره 1: امتياز فعاليت و همكاري در طرح هاي ملي باضريب دو محاسبه مي گردد.
تبصره2: در صورت ارائه يك طرح تحقيقاتي در جشنواره هاي متعدد صرفاً امتياز يك بخش در نظر گرفته خواهد شد.
ج: تاليف كتاب
  • تاليف هر كتاب چاپ شده يا در دست چاپ
تعداد نويسنده يا نويسندگان
سقف امتياز
كارداني
كارشناسي
كارشناسي ارشد ناپيوسته
دكتراي حرفه اي و كارشناسي ارشد پيوسته
دكتراي تخصصي Ph.D و دكتري باليني
1 نفره
2
4
7
7
9
2 نفره
2
2
5
5
6
3 نفره به بالا
1
2
3
3
3
 
  • به تاليف كتاب به صورت تصنيفي يا كتب مرجع ده امتياز تعلق مي گيرد.
ه: ترجمه و گردآوري كتاب
  • ترجمه يا گردآوري كتاب ( چاپ شده يا در دست چاپ)
تعداد نويسنده يا نويسندگان
سقف امتياز
كارداني
كارشناسي
كارشناسي ارشد ناپيوسته
دكتراي حرفه اي و كارشناسي ارشد پيوسته
دكتراي تخصصي Ph.D و دكتري باليني
1 نفره
2
3
5
5
7
2 نفره
1
2
4
4
6
3 نفره به بالا
5/0
1
3
3
5
             
د: اختراع، ابداع و نوآوري
تبصره: حداكثر امتياز بخش اختراع، ابداع و نوآوري سي درصد امتياز بخش پژوهشي متناسب هر مقطع مي باشد.
به اختراع، ابداع و يا نوآوري داراي تائيديه از سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران، دبيرخانه جشنواره خوارزمي،‌ابن سينا، رازي، فارابي و ساير جشنواره هاي مورد تائيد وزارتين امتياز ذيل تعلق مي گيرد.
تعداد
سقف امتياز
كارداني
كارشناسي
كارشناسي ارشد ناپيوسته
دكتراي حرفه اي و كارشناسي ارشد پيوسته
دكتراي تخصصي Ph.D و دكتري باليني
1 نفره
2
4
7
7
9
2 نفره
2
2
5
5
6
3 نفره به بالا
1
2
3
3
3
 
و: تجاري سازي علم:
تبصره: حداكثر امتياز اين بخش ده درصد امتياز بخش پژوهشي متناسب هر مقطع مي باشد.
به هرگونه ارائه طرح و يا ايده اجرا شده در كليه بخشهاي مختلف صنعتي، خدماتي، عمومي، اجتماعي و دانشگاهي با گواهي بالاترين مقام آن بخش و تاييد معاون پژوهشي/ تحقيقات و فناوري دانشگاه، حسب نوع و سطح آن از يك تا پنج امتياز تعلق مي گيرد.

ماده 5: نحوه امتياز دهي بخش فرهنگي، اجتماعي ( حداكثر 25 امتياز)
تبصره: صرفاً فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي كه در مقطع تحصيلي فعلي دانشجو صورت گرفته باشد مورد پذيرش خواهد بود.
1- 5 فعاليت هاي قرآني:
·        كسب مقام در مسابقات قرآن( حفظ، قرائت، تفسير) و نهج البلاغه
عنوان
بين المللي
كشوري
ساير دانشگاهها
مقام اول
25
19
14
مقام دوم
22
17
12
مقام سوم
20
15
10
           
             
·        تاليف، ترجمه يا گردآوري با موضوعات قرآني
نحوه اجرا
در سطح بين المللي
در سطح كشوري
سطح دانشگاهها
يك نفره
25
15
10
دو نفره به بالا
15
10
8
 
تبصره: تاليفات دانشجويان رشته هاي علوم قرآني با موضوعات قرآني در بخش پژوهشي مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
·   عضويت و همكاري در كانون هاي قرآني، عترت و نماز در سطح دانشگاه 5 و در سطح كشوري 7 امتياز تعلق مي گيرد.
·   مربيان قرآني داراي تائيديه از نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها و يا سازمان دارالقرآن كريم سازمان تبليغات اسلامي، پنج امتياز.
2-5 فعاليت هاي سياسي و اجتماعي: ( شامل مصاديق زير مي باشد)
·        به ازاء هر سال عضويت عادي در بسيج دانشجويي دانشگاه يك امتياز و عضويت فعال سه امتياز
·   به ازاء هر سال عضويت در تشكل داراي مجوز از هيات نظارت دانشگاه ( كه فعاليت آنان مورد تاييد هيات نظارت بر تشكلهاي اسلامي باشد) يك امتياز.
·        به ازاء هرسال عضويت در شوراهاي صنفي يك امتياز
·   به ازاء هر سال همكاري با نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه و يا كميته ها و انجمن هاي علمي و پژوهشي / كميته تحقيقات دانشگاه يك امتياز
تبصره: حداكثر امتياز اين بخش بيست و يك امتياز بوده و در صورت عضويت همزمان در هر يك از موارد ياد شده، تنها به يك عضويت امتياز تعلق مي گيرد.
·        تاليف با موضوعات اجتماعي و سياسي داراي تائيديه از هيات نظارت بر نشريات دانشگاه ( حداكثر ده امتياز)
نحوه اجرا
چاپ شده
در دست چاپ
يك نفره
1
4
دونفر و بالاتر
4
2
            
·   عضويت فعال در كانون هلال احمر و گروه هاي امداد و نجات و اردوهاي سازندگي به ازاء هر سال، امتياز زير تعلق مي گيرد. ( حداكثر هفت امتياز)
نحوه عضويت
امتياز
عضويت فعال
1
مشاركت و حضور در امدادرساني در حوادث غيرمترقبه
5
·   مشاركت و همكاري در تهيه نشريات دانشگاهي داراي مجوز از كميته ناظر بر نشريات دانشگاه كه مورد تائيد هيات نظارت بر نشريات دانشجويي كشور باشد به ازاء هر سال امتياز ذيل تعلق مي گيرد. ( حداكثر هفت امتياز)
وضعيت همكاري
امتياز
مدير مسئول با سردبير
4
عضو شوراي سردبيري و هيات تحريريه
2
همكاري
1

3-5 فعاليت هاي ادبي، هنري و اجتماعي:
·        به كسب عناوين در مسابقات، جشنواره هاي معتبر هنري و ادبي امتياز ذيل تعلق مي گيرد.
عنوان
بين المللي
كشوري
درسطح دانشگاهها
اول
20
12
8
دوم
17
10
6
سوم
15
8
4

·  
به دانشجوياني كه در يكي از رشته هاي هنري و ادبي داراي مدرك مربيگري از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي مي باشند منوط به عدم تطابق رشته با مدرك مربيگري 6 امتياز تعلق مي گيرد.
·   تاليف با موضوعات ادبي و هنري داراي تائيديه از هيات نظارت بر نشريات دانشگاه منوط به عدم تطابق رشته يا فعاليت ( حداكثر شش امتياز)
·   به مشاركت و همكاري در كانون هاي ادبي و هنري به ازاي هر سال منوط به عدم تطابق رشته با فعاليت يه امتياز تعلق مي گيرد.
·   به آثار و فعاليت هاي ادبي و هنري بارز با توجه به ارزش اثر حداكثر 6 امتياز تعلق مي گيرد. تشخيص ارزش اثر بعهده مديريت فرهنگي دانشگاه و يا ارائه تائيديه از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي مي باشد.
 
             
·    برگزاري نمايشگاههايي در دانشگاه كه معرف آثار و فعاليتهاي فرهنگي، ادبي و هنري شخص دانشجو ميباشد 3 امتياز تعلق مي گيرد.
·        برگزاري نمايشگاه با موضوعات قرآني و دفاع مقدس 5 امتياز تعلق مي گيرد.
·    به دانشجويان شركت كننده در اردوهاي راهيان نور، اردوهاي هجرت، اردوهاي جهادي، طرح معرفت و ساير اردوهايي كه توسط وزارتين و يا نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها طراحي و براي اجرا به دانشگاهها ابلاغ مي گردد، سه امتياز تعلق مي گيرد.
·        به دانشجويانيكه به صورت داوطلبانه خون اهداء مي نمايند دو امتياز تعلق مي گيرد.
·    به دانشجويان شركت كننده در كارگاههاي آموزشي مهارتهاي زندگي و ساير كارگاههايي كه توسط دفاتر مشاوره دانشگاهها برگزار ميشود يك امتياز تعلق مي گيرد.
·        به دانشجويان فعال در برگزاري كرسي هاي نظريه پردازي و آزاد انديشي دو امتياز تعلق مي گيرد.
·        به دانشجويان شركت كننده در جشنواره ملي حركت و يا ساير جشنواره هاي مورد تائيد وزارتين دو امتياز تعلق مي گيرد.
·    به ازاي هر سال عضويت و همكاري در بنيادهاي خيريه و عام المنفعه دانشجويي رسمي از قبيل دارالايتام و غيره دو امتياز تعلق مي گيرد، به عضويت در هيات امناي موسسات خيريه رسمي سه امتياز تعلق مي گيرد.
·        به اعضاي تعاونيهاي دانشجويي كه بطور رسمي فعاليت مي نمايند دو امتياز تعلق مي گيرد.

ماده 6 ايثارگري
·        جانبازان 70 درصد بيست و پنج امتياز.
·        جانبازان 25 تا 69 درصد معدل يك سوم درصد جانبازي ( حداقل امتياز 10)
·        آزادگان و رزمندگان به ازاء هر ماه اسارت و يا حضور داوطلبانه در جبهه يك امتياز
·        فرزند و همسر ( شهيد، جانباز پنجاه درصد به بالا، آزاده ) پانزده امتياز
·        فرزند و همسر جانباز 25 تا 49 درصد ده امتياز
تبصره 1: امتياز ميزان حضور خواهران در اسارت و جبهه با ضريب دو محاسبه خواهد شد.
تبصره 2: حداكثر امتياز بخش فرهنگي جانبازان داراي فعاليت فرهنگي 35 امتياز مي باشد.
 
              ماده 7 : فعاليت هاي ورزشي:
·        به كسب عناوين ورزشي امتياز ذيل تعلق مي گيرد.
عنوان
بين المللي
كشوري
دانشگاهي
اول
20
12
6
دوم
17
10
4
سوم
15
8
2
تبصره1: به عناوين كسب شده در مسابقات استاني كه در مقطع فعلي دانشجو باشد امتياز بخش دانشگاهها تعلق مي گيرد.
تبصره 2: مرجع تائيدكننده عناوين در دانشگاه، معاونت دانشجويي و فرهنگي و در خارج از دانشگاه مراجع ذيربط مي باشد.
·   به دانشجويان داراي كارت مربيگري و داوري در يكي از رشته هاي ورزشي از انجمن ها و فدراسيون هاي ورزشي كه به تائيد اداره تربيت بدني دانشگاه رسيده باشد 6 امتياز تعلق مي گيرد.
·        به تاليف كتاب با موضوعات ورزشي 5 امتياز تعلق مي گيرد.
تبصره: تاليف دانشجويان رشته هاي تربيت بدني با موضوعات ورزشي در بخش پژوهشي مورد رسيدگي قرار مي گيرد.

ماده 8 :شئون دانشجويي:
شاخص هاي امتياز شئون دانشجويي به شرح ذيل مي باشد كه پس از تعيين امتياز در هر يك از موارد شش گانه مجموع امتياز بدست آمده بر عدد شش تقسيم و عدد حاصله امتياز بخش شئون دانشجو مي باشد.
رديف
عنوان
محدوده امتياز
1
پايندي به انجام فرايض ديني و متعهد بودن
0 تا 10
2
رعايت پوشش اسلامي برادران و خواهران
0 تا 10
3
رعايت مقررات و شئون دانشجويي و هنجارهاي اجتماعي
0 تا 10
4
رعايت اخلاق و مسئوليتهاي حرفه اي
0 تا 10
5
احترام به اساتيد،‌دانشجويان و سايرين
0 تا 10
6
ساير ويژه گيهاي برجسته دانشجو
0 تا 10

   ماده 9: ساير مقررات
به منظور بررسي و معرفي دانشجويان واجد شرايط در هر دانشگاه/ دانشكده ستادي تحت عنوان ستاد اجرايي انتخاب دانشجوي نمونه دانشگاه/ دانشكده متشكل ازمعاونين دانشجويي و فرهنگي، مدير امور آموزشي، مدير پژوهشي، مدير كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر و معاون فرهنگي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه و مدير حراست به رياست معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه تشكيل و پس از بررسي و ارزيابي، پرونده سه نفر اول در هر مقطع و گروه تخصصي كه حداقل 60 درصد امتياز اين آيين نامه را كسب نموده باشند را به همراه ليست امتياز كليه دانشجويان شركت كننده دانشگاه را به وزارتخانه هاي متبوع ارسال خواهند نمود ، ضمناً اين ستاد در خصوص امتياز بخش شئون دانشجويي تصميم گيري خواهد نمود.
تبصره: دانشگاهها موظفند از دانشجويان نمونه دانشگاهي در سطح دانشگاه تقدير نمايند، تسهيلات در نظر گرفته براي آندسته از دانشجويان نمونه دانشگاهي كه نمونه كشوري انتخاب نشده اند شامل نمي گردد.
تبصره 1: به دانشجويان معلول در صورت كسب 90 درصد حد نصاب امتياز لازم برا شركت در اين رقابت ده امتياز تشويقي تعلق مي گيرد. ارائه تائيديه از سازمان بهزيستي براي اين گروه از دانشجويان ضروري است.
تبصره 2: مرجع رسيدگي امتيازات بخش هاي علمي، فرهنگي و شئون دانشجويي به ترتيب با معاونت هاي آموزشي و پژوهشي،‌دانشجويي و فرهنگي دانشگاه / دانشكده مربوط مي باشد.
1-7- در هر يك از وزارتخانه هاي ذيربط ستاد مركزي انتخاب دانشجوي نمونه تشكيل و با تعيين هيات هاي داوري نسبت به بررسي پرونده هاي واصله اقدام و در پايان، اسامي دانشجوياني كه حائز بالاترين امتياز مي باشند را به ستاد هماهنگي معرفي دانشجوي نمونه اعلام مي نمايند.
2-7- به منظور هماهنگي، برنامه ريزي و معرفي دانشجويان نمونه كشور ستاد هماهنگي معرفي دانشجويان نمونه متشكل ازمعاونين و مديران كل مرتبط با حوزه دانشجويي / آموزشي وزارتين تشكيل و دانشجويان نمونه را انتخاب و معرفي خواهند نمود.
3-7- تعداد دانشجويان نمونه و سهم هر يك از گروههاي آموزشي در جلسه ستاد هماهنگي معرفي دانشجويان نمونه تعيين مي گردد.
اين آئين نامه در هفت ماده و بيست تبصره در تاريخ 30/9/1389 به تاييد وزاري علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيده و از تاريخ تصويب براي مدت دو سال لازم الاجرا و كليه آيين نامه هاي قبلي لغو مي گردد.

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-5-16 14:14        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ