آرايش دروس دانشجويان پيوسته پرستاري
دانشکده پرستاری حضرت زهراء (س) آباده
 جمع كل واحد دوره : با زبان پيش دانشگاهي 141 واحد بدون زبان پيش دانشگاهي 138 واحد
 
نیم سال اول (مهر ماه)
 
نام درس
شماره درس
واحد نظری
واحد عملی
واحد بالینی
1
اصول علمی و مهارتهای بالینی نظری
9-160223
3
----
----
2
اصول علمی و مهارتهای بالینی عملی
5-160223
----
2
----
3
تشریح
3-160201
5/1
5/0
----
4
فیزیولوژی
4-160201
5/2
5/0
----
5
بیوشیمی
3-160203
5/1
5/0
----
6
آیین زندگی
3-261208
2
----
----
7
روانشناسي اجتماعي
160216
2
----
----
8
زبان پیش دانشگاهی
221207
3
----
----
 
جمع واحد: 19
----
5/15
5/3
----
* با توجه به نیاز و رای کمیته آموزشی درس اصول علمی و مهارتهای بالینی عملی به میزان 2 واحد ارایه می گردد
 
نیم سال دوم (بهمن ماه)
 
نام درس
شماره درس
واحد نظری
واحد عملی
واحد بالینی
9
پرستاری داخلی جراحی 1
160239
3
----
----
10
کارآموزی داخلی جراحی 1
160244
----
----
1
11
کارآموزی اصول علمی و مهارتهای بالینی
160238
----
----
1
12
فناوری اطلاعات در پرستاری
160235
5/0
5/0
----
13
میکروب شناسی
160204
5/1
5/0
----
14
انگل شناسی
160205
5/1
5/0
----
15
داروشناسی 1
3-160219
5/1
----
----
16
اصول اپيدميولوژي
160215
2
----
----
17
تغذیه و تغذیه درمانی
160214
2
----
----
18
زبان عمومی 1
221201
4
----
----
 
جمع واحد: 5/19
----
16
5/1
2

 
نیم سال سوم (مهر ماه)
 
نام درس
شماره درس
واحد نظری
واحد عملی
واحد بالینی
19
پرستاری داخلی جراحی 2
3-160227
4
----
----
20
کارآموزی داخلی جراحی 2
1-160244
----
----
2
21
پرستاری بهداشت مادران و نوزادان 1
1-160226
3
----
----
22
پرستاری بهداشت جامعه 1
1-160225
2
----
----
23
فرآیند یادگیری و اصول آموزش به بیمار
160236
5/0
5/0
----
24
بررسی وضعیت سلامت
160224
5/0
5/0
----
25
داروشناسی 2
4-160219
5/1
----
----
26
ایمونولوژی
160208
5/1
5/0
----
27
انديشه اسلامي1
1-261207
2
----
----
28
تربیت بدنی 1
649201
-
1
-
 
جمع واحد: 20
----
15
5/2
2
 
 
نیم سال چهارم (بهمن ماه)
 
نام درس
شماره درس
واحد نظری
واحد عملی
واحد بالینی
29
پرستاری داخلی جراحی 3
1-160239
4
----
----
30
کارآموزی داخلی جراحی 3
13-160227
----
----
2
31
پرستاری بهداشت مادران و نوزادان 2
4-160226
2
----
----
32
کارآموزی بهداشت مادران و نوزادان
160242
----
----
1
33
پرستاری بهداشت جامعه 2
6-160225
2
----
----
34
کارآموزی  بهداشت جامعه2
160243
----
----
1
35
پرستاری بهداشت روان 1
3-160231
2
----
----
36
پرستاری کودکان 1
160241
2
----
----
37
زبان عمومی 2
221202
4
----
----
 
جمع واحد: 20
----
16
----
4
 

 
نیم سال پنجم (مهر ماه)
 
نام درس
شماره درس
واحد نظری
واحد عملی
واحد بالینی
38
پرستاری داخلی جراحی 4
2-160239
4
----
----
39
کارآموزی داخلی جراحی 4
14-160227
----
----
2
40
زبان تخصصی
160220
2
----
----
41
پرستاری کودکان 2
1-160241
3
----
----
42
آمار حیاتی
160253
1
----
----
43
روش تحقیق
160254
1
----
----
44
پرستاری بهداشت روان 2
4-160231
2
----
----
45
کارآموزی در عرصه بهداشت جامعه 1
160247
----
----
1
46
فرهنگ و تمدن اسلام
261212
2
----
----
47
کارآموزی در عرصه بهداشت مادران و نوزادان 1
160246
----
----
1
48
پرستاری بهداشت جامعه 3
160237
1
----
----
 
جمع واحد: 20
----
16
----
4

 
نیم سال ششم (بهمن ماه)
 
نام درس
شماره درس
واحد نظری
واحد عملی
واحد بالینی
49
پرستاری ویژه
1-160228
3
----
----
50
اصول مدیریت و خدمات پرستاری
3-160232
2
----
----
51
پرستاری در بحران، فوریتها و حوادث غیر مترقبه
160240
5/1
5/0
----
52
تربیت بدنی 2
649202
----
1
----
53
تفسيرموضوعي قرآن
1-261211
2
----
----
54
ادبیات فارسی
237202
3
----
----
55
تاریخ تحلیلی صدر اسلام
2-261210
2
----
----
56
کارآموزی پرستاری کودکان
160245
----
----
1
57
کارآموزی در عرصه پرستاری کودکان 1
160249
----
----
1
58
کارآموزی پرستاری روانی
2-160231
----
----
1
59
انقلاب اسلامي ايران
1-261209
2
----
----
 
جمع واحد: 20
----
5/15
5/1
3
 
 
نیم سال هفتم و هشتم (مهر و بهمن ماه)
 
نام درس
شماره درس
واحد نظری
واحد عملی
واحد بالینی
   60انديشه اسلامي 22-2612072--------
61
کارآموزی در عرصه داخلی جراحی 1
160247
----
----
1
62
کارآموزی در عرصه داخلی جراحی 2
1-160248
----
----
1
63
کارآموزی در عرصه داخلی جراحی 3
2-160248
----
----
3
64
کارآموزی در عرصه داخلی جراحی 4
3-160248
----
----
3
65
کارآموزی در عرصه پرستاری در بحران، فوریتها و حوادث غیر مترقبه
160251
----
----
2
66
کارآموزی در عرصه پرستاری ویژه
160250
----
----
3
67
کارآموزی در عرصه پرستاری بهداشت جامعه 2
3-160200
----
----
2
68
کارآموزی در عرصه پرستاری کودکان 2
5-160200
----
----
5/1
69
کارآموزی در عرصه پرستاری بهداشت مادران و نوزادان 2
4-160200
----
----
5/1
70
کارآموزی در عرصه روان پرستاری
160231
----
----
1
71
کارآموزی در عرصه مدیریت خدمات پرستاری
2-160232
----
----
2
 
جمع واحد: 23
----
----
----
21


 

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-7-16 10:11        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ