امورفرهنگي وفوق برنامه دانشكده

فرهنگ يكي ازاركان اصلي ومهم يك مجموعه آموزشي است . بدين منظور امورفرهنگي وفوق برنامه دانشكده درزمينه هاي متعددفرهنگي پذيرايي مراجعه وهمكاري دانشجوياني است كه خودرادراعتلاي فرهنگي محيط دانشكده سهيم مي داننداين واحدضمن ارج نهادن به مشاركت وهمكاري تمامي دانشجويان جهت آن دسته ازدانشجوياني كه استعدادخاصي درزمينه هاي فرهنگي دارند دعوت بعمل مي آورد.

شرح وظايف امور فرهنگي :
1-برگزاري اردوهاي دانشجوئي اعم ازعلمي ، فرهنگي ، تفريحي ، ورزشي
2-برگزاري جشنها واعياد وسوگواريها
3-برگزاري نمايشگاههاي مختلف
4-برگزاري سمينار
5-تقديرازدانشجويان باويژگيهاي خاص ونيزشخصيتهاي علمي ، فرهنگي، ورزشي
6-برگزاري جشنهاي فارغ التحصيلي
7-برگزاري مسابقات وكلاسهاي آموزشي
8-اعزام كاروانهاي زيارتي ، فرهنگي
9-جلسات پرسش وپاسخ دانشجويان بامسئولين
10-ارتباط وتقويت تشكلهاي دانشجوئي
11-همكاري ونظارت برچاپ وانتشارنشريات دانشجوئي
12-مسائل وموضوعات مربوط به فعاليتهاي فرهنگي دردانشكده.
13-پشتيباني وپيگيري براي تامين منابع موردنيازبراي برنامه هاي دانشجوئي وفرهنگي
14-نظارت برفعاليتها وبرنامه هاي فرهنگي
15-همكاري ونظارت برفعاليتهاي تشكلهاي دانشجوئي دانشكده درراستاي اهداف وارزشهاي نظام اسلامي.
16-برنامه ريزي عملياتي فعاليتهاي فرهنگي دانشكده به منظورگسترش وتعميق مباني ارزشي نظام جمهوري اسلامي
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-10-29 18:15        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ