وام تحصیلی:
·     باتوجه به بودجه اختصاص داده شده از طرف صندوق رفاه ،دانشجويان مي‌توانند از مزاياي وام تحصيلي بهره‌مند شوند.
·         ثبت نام از دانشجويان متقاضي وام تحصيلي در ابتداي هرترم تحصيلي جدید صورت می گیرد .
·     تنظيم و ارائه تعهد نامه محضري جهت استفاده از تسهيلات صندوق رفاه - يكبار در هر مقطع جهت كليه تسهيلات كافي است.
·         مدت استفاده از وام تحصيلي در طول تحصيل به شرح ذیل می باشد :
1-     دوره كارداني و كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد ناپيوسته  : حداكثر 5 نيمسال  تحصيلي
2-     دوره كارشناسي پيوسته  : حداكثر 9 نيمسال تحصيلي
 
شرایط وام مسکن :
·     ثبت نام از دانشجويان متقاضي وام مسكن در ابتداي هر ترم تحصيلي و از طريق ارائه مدارك مورد لزوم به شرح ذيل انجام مي گيرد :
1-     تكميل فرم تقاضاي وام مسكن توسط دانشجوي متقاضي
2-     ارائه اصل و يكبرگ فتوكپي از كارت انتخاب واحد ترم جاري
3-     ارائه اصل و يكبرگ فتوكپي از اجاره نامه مسكن
4-      ارائه اصل و يكبرگ فتوكپي از صفحات اول ودوم شناسنامه . درصورت متاهل بودن شناسنامه هاي طرفين .
 
·     ميزان وام مسكن دانشجويان مجرد ماهيانه در سال تحصيلي جاري ماهيانه 180000 ريال و دانشجويان متاهل ماهيانه 360000 ريال ميباشد .
·     وام مسكن  صرفا به دانشجوياني كه در محل سكونت خانواده نبوده و يا در خوابگاه هاي دانشجويي سكونت نداشته باشند و اجاره نامه معتبر و مورد تاييد ارائه نمايند با رعايت ساير ضوايط پرداخت مي گردد .
 
شرایط وام ضروری :
·     دانشجوياني كه به علت مواجه شدن با حوادث غيرمترقبه و يا درمان به وام احتياج پيدا مي‌كنند در صورت تكميل فرم درخواست وام و تكميل مشخصات شناسنامه اي و امضا توسط دانشجو به منظور تائيد سال ورود تعدادواحد گذرانده و معدل يك يا دو ترم قبل توسط اداره آموزش دانشكده مربوطه مهر و امضاء مي گردد.
·         حداكثر دفعات پرداخت وام ضروري به دانشجويان متقاضي مقطع كارشناسي پيوسته 4 بار مي باشد.( هر 8 ماه یکبار)
·     براي دانشجويان جديدالورود (ترم اولي) متقاضي وام ضروري در صورت رعايت حداقل انتخاب واحد حداكثر 700000 ريال بدون امتياز بندي وام پرداخت مي شود
·         پرداخت وام ضروري حداكثر دو ماه پس از تكميل فرم تقاضا و ارائه آن به اداره رفاه انجام ميگيرد.
 
 
شرایط وام بیمه :
·     براساس تفاهمنامه ، في مابين صندوق رفاه وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي وسازمان بيمه خدمات درماني كليه دانشجويان تحت پوشش بيمه خدمات درماني قرارميگيرند.مدت بهره مندي ازخدمات درماني اززمان شروع بيمه تاپايان تحصيل ، ترك تحصيل يا انصراف ازتحصيل خواهدبود.
·     دانشجوياني كه تحت پوشش بيمه والدين هستنددرهنگام ثبت نام موظف به ارائه تصويردفترچه بيمه درماني خودميباشند. حق سرانه بيمه خدمات درماني براي دانشجويان وافرادتحت تكفل آنها درهرسال براساس نرخ مصوب هئيت وزيران درهمان سال ميباشد.
·         هزينه حق بيمه بصورت 50% سهم دانشگاه و50 % سهم دانشجوميباشد.
·         دانشجويان متاهل مرد مي توانندازوام بيمه بابت افرادتحت تكفل (همسروفرزندان ، حداكثر3 فرزند) استفاده نمايند.
·     به كليه دانشجويان دوره هاي روزانه و شبانه در صورتيكه تقاضاي دريافت دفترچه بيمه خدمات در ماني نمايند وام بيمه پرداخت مي گردد..
·     مدت قرارداد بيمه حداكثر يك سال و از شروع سال تحصيلي جديد لغايت آخر شهريور سال بعدمي باشد و مبلغ ماهيانه به ازاي هر نفر در سال جاري 55000 ريال مي باشد .
·  كليه دانشجوياني كه از طريق دانشگاه دفترچه بيمه خدمات درماني دريافت داشته اند قبل از تسويه حساب و فارغ التحصيل شدن ميبايستي دفترچه بيمه خود را به اداره بيمه خدمات درماني تحويل و رسيد مربوطه را به اداره رفاه تحويل نمايند.
·     جهت استفاده ازدفترچه بيمه خدمات درماني دانشجوبايستي بامراجعه به اموردانشجوئي دانشكده فرم مربوطه رادريافت وپس ازتكميل همراه بايك قطعه عكس پشت نویسی شده وفتوكپي شناسنامه (صفحه اول ودوم )به اموردانشجوئي تحويل نمايد.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-5-17 12:31        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ