مواردی از آيين‌نامه انضباطي و مقررات خوابگاههاي دانشجويي دانشگاهها
مقررات عمومي
خوابگاه قسمتي از محوطه دانشگاه محسوب مي‌شود و دانشجو به هنگام ورود به خوابگاه مي‌بايد كارت سكونت خود را همراه داشته باشد و در صورت لزوم آن را به نگهبان درب ورودي و يا مسؤول خوابگاه ارائه نمايد.
تبصره : دانشجويان موظفند در ابتداي هر ترم با مراجعه به مديريت خدمات دانشجوئي و ارائه فتوكپي برگ انتخاب واحد نسبت به تجديد يا تمديد كارت سكونت خود اقدام نمايند.
دانشجويان انصرافي، اخراجي، و يا فارغ التحصيل حق استفاده و ادامه سكونت در خوابگاه را ندارند.
دانشجو حق تعويض ويا واگذاري اتاق مسكوني خود به ديگري «حتي مقيم همان خوابگاه» را ندارد مگر با اجازه كتبي سرپرستي خوابگاه و اداره رفاه دانشجويان.
دانشجو موظف به حفظ بهداشت و نظافت اتاق مسكوني و اماكن عمومي خوابگاه مي‌باشد.
حداكثر ساعت ورود به خوابگاه در شب براي خوابگاههاي خواهران ساعت 21 و خوابگاههاي برادران ساعت 24 خواهد بود و بعد از آن درب خوابگاه بسته مي‌شود.
حداكثر استفاده از خوابگاهها در شروع به تحصيل براي دانشجويان كارشناسي چهارسال و براي دوره‌هاي كارداني 2 سال مي‌باشد.
 شرايط ملاقات بستگان دانشجو در خوابگاههاي «خواهران» به شرح ذيل مي‌باشد:
1-     ملاقات همه روزه حداكثر تا ساعت 20 امكان پذير بوده و بعداز اين ساعت ملاقات ممنوع است.
2-     ملاقات براي ملاقات كننده مرد در خوابگاه خواهران اكيداً ممنوع است.
3-     ملاقات در اطاق هاي خوابگاه براي ملاقات كننده زن بايد با اجازه مسؤل خوابگاه و رضايت ساير هم اطاقي ها باشد.
4-     ملاقات كننده مرد بايد از بستگان محرم دانشجو باشد و كارت شناسايي معتبر و يا شناسنامه خود را به مسؤل خوابگاه ارائه نمايد و فرم مخصوص «و يا دفتر مربوط» به ملاقات را تكميل نمايد.
5-     همسر دانشجو مي‌بايد شناسنامه خود را به مسؤل خوابگاه ارائه نمايد. كارت شناسائي به تنهايي كافي نمي‌باشد.
6-     سرپرست خوابگاه موظف است مشخصات ملاقات كننده مرد را قبل از صدا زدن دانشجو با مشخصات بستگان محرم دانشجو كه قبلاً در فرم مخصوص قيد شده است مطابقت نمايد و در صورت مغاير بودن از ملاقات جلوگيري بعمل آورد.
 شرايط دانشجويان خواهري كه مايل باشند بعضي از شبها در خارج از خوابگاه اقامت نمايند به شرح ذيل است :
1-     دانشجويان مي‌توانند بعضي از شبها فقط در منازل خويشاوندان ساكن در لار «كه قبلاً مشخصات و آدرس و نسبت آنها با دانشجو در فرم ضميمه تعهد نامه دانشجو قيد شده و به تأييد اولياء قانوني دانشجو رسيده است» با رعايت ساير شرايط بطور موقت اقامت داشته باشد.
2-     دانشجويان متقاضي موظفند مراتب را حداكثر تا ساعت 7 بعد از ظهر همان روز به سرپرست خوابگاه كتباً اطلاع داده و مشخصات خويشاوند خود را در فرم مربوط و يا دفتر ثبت نمايند.
3-     سرپرست خوابگاه موظف است درخواست دانشجو را با مشخصات و آدرس بستگان دانشجو تطبيق داده و در صورت صحت آن به دانشجو اجازه خروج را بدهد.
4-     سرپرست خوابگاه و يا بازرسان كميته انضباطي دانشگاه در صورت لزوم مي‌توانند به منزل خويشاوند دانشجو مراجعه و حضور دانشجو را در آنجا تأييد نمايند. و يا با ارسال نامه به خويشاوندان مورد تأييد والدين استعلام كتبي بعمل آورند.
 شرايط دانشجويان خواهري كه مايل باشند در ايام تعطيل به شهرهاي مجاور مسافرت كرده و نزد بستگان خود باشند به شرح ذيل است:
1-     دانشجو موظفند قبل از مسافرت مراتب را كتباً به سرپرست خوابگاه اطلاع داده و آدرس مشخصات خويشاوند خود را دقيقاً در فرم مربوط ويا دفتر قيد نمايند.
2-     سرپرست خوابگاه موظف است درخواست دانشجو را با مشخصات و آدرس خويشاوند دانشجو كه در فرم مربوط قبلاً قيد و به تأييد ولي او رسيده است تطبيق داده و در صورت صحت آن به دانشجو اجازه خروج از خوابگاه را بدهد و بنا به تشخيص امور دانشجوئي مراتب را به ولي دانشجو اعلام نمايند.
3-     مدت مسافرت بايد قبلاً تعيين شده و پس از انقضاي مدت و بازگشت از مسافرت دانشجو موظف است حضور خود را به سرپرست خوابگاه اعلام نموده و در دفتر ويا فرم مربوطه ثبت نمايند.
- هريك از بستگان همجنس كه به عنوان ميهمان مراجعه مي‌نمايند پس از شناسايي و تكميل فرم ورودي به همراه ميزبان مي‌توانند وارد خوابگاه شوند.
«ورود ميهمانان غير همجنس به خوابگاه ها مجاز نيست و همچنين اقامت شبانه ميهمان در خوابگاه مجاز نمي‌باشد.»
 مقررات اخلاقي و فرهنگي خوابگاهها
- احترام به شعائر اسلامي و رعايت مقررات و قوانين جمهوري اسلامي ايران الزامي است.
- ايجاد هرگونه مزاحمت كه سبب سلب آسايش ساكنان خوابگاه گردد از قبيل سر و صدا و بلند نمودن بيش از حد صداي راديو و تلويزيون و... ممنوع است.
- رعايت ادب و احترام متقابل بين دانشجويان و مسؤلين خوابگاه الزامي است.
- انجام تبليغات و برنامه‌هاي فرهنگي خوابگاهها تماماً زير نظر شورايي مركب از پنج نفر از خواهران و برادران كه از سوي دانشجويان و نهادهاي دانشگاهي انتخاب مي‌شوند تحت عنوان شوراي فرهنگي خوابگاه با هماهنگي مسؤل خوابگاه و با رعايت ضوابط و آيين نامه مربوطه در محل خوابگاهها خواهد بود. بديهي است انتشار هرگونه اعلاميه و نوشتن هر نوع شعار بدون هماهنگي و كسب مجوز از شورا مذكور ، ممنوع است.
- رعايت موارد مندرج در آيين نامه خوابگاهها براي كليه دانشجويان ساكن در خوابگاهها الزامي است و چنانچه فرد يا افرادي به هر دليلي به تذكرات سرپرستان خوابگاهها توجه ننمايند موارد خلاف و شخص يا اشخصا متخلف از سوي سرپرستان خوابگاهها به مديريت خدمات دانشجويي گزارش شده تا طبق مقررات به كميته انضباطي منعكس گردد.
- ظاهر شدن با سر و وضع و لباس نامناسب كه مغاير با شئون و آداب اسلامي باشد، در محيط و اماكن عمومي اطراف خوابگاه كه در معرض انظار عام باشد ممنوع است.
- دانشجويان موظفند لباسهاي زير خود را به دور از انظار عمومي نگهداري و خشك نمايند.
- از ورود خواهران بدون حجاب اسلامي و يا بدحجاب اعم از دانشجو و غير دانشجو از قبيل ميهمان و ملاقات كننده و ... به درون خوابگاه جلوگيري به عمل مي‌آيد.
محاسبه دين مربوط به سكونت در خوابگاهها
دانشجويان مجرد ساكن خوابگاههاي دانشجوئي براي هر ماه سكونت در خوابگاه به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مديون مي‌شوند كه جمع بدهي آنها نظير وام تحصيلي و مسكن در گواهي پايان تحصيلي آنان قيد مي‌گردد.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-5-16 14:55        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ